مقالات

روشهای موثر برای رتبه شدن در کنکور از دیدگاه استاد حسین احمدی

سوال مهمی که خیلی مطرح است این است که دانش آموزان سال چهارم چکار باید بکنند تا بتوانند درکنکور رتبه خوبی بیاورند ورشته دلخواه خودقبول شوند؟
باتوجه به سوابق کاری وتخصصم درامورمشاوره وارتباط تنگاتنگی که بادانش آموزان داشتم وپیگیر مسائل دانش آموزان بودم متوجه مشکلی برای دانش آموزان زرنگ”درسخوان”شدم که چرا دانش آموزانی که خیلی منظمندوهمیشه گوش بفرمان مدرسه ودبیرهستند ودرمدرسه بهترین نمره راکسب میکنند ولی درکنکور رتبه خوبی نمی آورند!
یطورمثال چندتا دانش آموز درسخوان داشتیم که نمرات دروسشان درامتحانات ترم ۲۰بود(معدل۲۰)ولی رتبه کنکورشان چهاررقمی بلکه به ۵رقمی هم نزدیک شده بود.
دانش آموزی نیزداشتیم که دراغلب درسهای مدرسه”خرداد” ناموفق بود ولی درکنکور رتبه خوبی آورده بود.
چرا تعارض بین درس خواندن مدرسه وکنکور پیش می آید؟
این دلایل وبعضی ازراهکارها لازم:
۱-دانش آموز تمام هم خود رابرای یادگیری “تشریحی” می گذاردورضایت دبیر.
۲-سبک تدریس دبیران مدارس” کنکورمحوری” نیست .
۳-کلاسهای کنکوری که درمدرسه محل تحصیل دانش آموزبرگزارمیشود ،همان “نمره محوری” است!یعنی اسمش کلاس کنکوراست ولی شبیه کلاس درس است.هرچنددبیرش کنکوری باشد.

۴-تلف کردن وقت دانش آموز دربعضی ازکلاسها ی کنکور “دائردرمدرسه محل تحصیل.
بطورمثال دانش آموزی که ساعت ۱۳پایان زنگ مدرسه اش است باید یک ساعت دیگرخود را برای نشستن درهمان مدرسه ودرهمان کلاس آماده کند (ساعت۱۴)باعنوان “کلاس کنکور”بدون استراحت وصرف غذای کافی(باخوردن غذای حاضری فاقدویتامین وپروتئین لازم، مضافاًتأمین نشدن نیازهای عاطفی خانوادگی،مزید بر علت است).

5-فشرده بودن (طولانی بودن) ساعات حضوردانش آموز درمدرسه که بعضاًبه۱۰تا۱۲ساعت درروز می انجامد! نه اینکه موجب یادگیری نمی شود بلکه انرژی اورامی گیرد.(کلاس اجباری مدرسه+کلاس کنکور)

6-تاکیددبیران ودیگرمسؤلین دبیرستان مبنی برحضورمستمر درسرکلاسها،فرصتها را از دانش آموز برای مطالعات کنکوری می گیرد(کاهش اوقات مفید).این سختگیری ها به نفع مدرسه است ولی بون شک به ضرردانش آموزان درسخوان خواهد بود.
۷-دانش آموزی که برای یک ساعت ونیم یک کلاس کنکور(بدلیل بعد زیاد مسافت وبد بودن مسیربودن)۳ساعت ازوقتش تلف می شودبایدتجدیدنظرکندبرای اینچنین کلاسی.
۸-توصیه به شرکت درکنکورهای آزمایشی برای آشناشدن باموقعیت کنکور(دقت +سرعت)وآشنایی کامل به نقاط ضعف وقوت خود.
۹-برنامه ریزی مناسب برای نظم دهی بهتردراستفاده بهینه ازاوقات (هماهنگی باساعت بیولوژیکی بدن)
۱۰-حتماًبین مطالعه تفریح واستراحت داشته باشند.به ازای ۲ساعت حداقل نیم ساعت.مدت زمان مطالعه قبل از دوران عید وبعدازآن بایدمتفاوت باشد.
۱۱-مطالعه درمحیط های جمعی(کتابخانه)مناسب تراست ،موجب افزایش انگیزش میشوند همانطورکه خوردن جمعی چنین است.
۱۲-بعدازمطالعه هرفصل یامبحث باتستهای مربوطه یادگیری خودرامحک بزنید،ضعقهای خودرابیابید.ضمن اینکه درپایان کتاب نیز آزمون تکرارمیشود.
۱۳-باتوجه به اینکه فقط۴کتاب بصورت نهای امتحان گرفته میشود بیشتر”هم” دانش آموزباید برای “رویکرد”کنکوری باشد.
۱۴-خانواده هابایددرآمدوشدهای خود (میهمانی ها)رعایت حال دانشجوی آینده شان رابکنند.
۱۵-به دانش آموزان توصیه میشودبادوستان غیر همکلاسی ودرسی را به حداقل برسانند،مخصوصاًآنهاییکه ذهن وفکر رابخودمشغول میکندوبرتمرکزدرسی تأثیر منفی میگذارد.
۱۶-ورزش ونرمش بین مطالعه (غیرزمانبر)دربرنامه روزانه گنجانده شود.
۱۷-درس خواندن معلوم باشد،تفریح واستراحت هم معلوم و معین باشد..
۱۸-درهنگام مطالعه موبایل دروضعیت سایلند ودورازدسترس باشدوپاسخ به تماسها وپیامها درزمان استراحت موکول شود،استفاده از کامپیوترواینترنت به حداقل برسد.
۱۹-مطالعه درصبحدم مناسب ترین زمان است که ذهن آماده تراست.
۲۰-ازخوردن صبحانه هرگز غفلت نشود.

با آرزوی سربلندی شما ، استاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.